Разное

Почуття це: Почуття — Вікіпедія

14.01.2021

Содержание

Почуття — Вікіпедія

Почуття́ (від старослав’янського слова «чути») це:

 • Загальний стан свідомості за більш-менш складного поєднання різного роду відчуттів.
 • Складний стан організму, що припускає тілесні зміни поширеного характеру — в диханні, пульсі, залозовиділеннях, тощо — і на ментальному рівні — стан збудження чи хвилювання, що позначається сильними почуттям, і зазвичай імпульсом щодо певної форми поведінки. Якщо емоція — інтенсивна, то тоді виступає порушення інтелектуальних функцій, ступінь роздвоєння особистості, і тенденція щодо дії неврівноваженого чи протопатичного характеру.
 • Емоційний аспект розумового життя та його виявлень на відміну від інтелектуального, вольового, чи діяльного

Почуття — це специфічні людські, узагальнені переживання, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції — радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо.

На відміну від емоцій і настроїв, почуття мають виражену об’єктивну прив’язку: вони виникають щодо чого або когось, а не ситуації в цілому. «Я боюсь цієї людини» — це почуття, а «Мені страшно» — це емоція.

За якістю почуття виявляється ставлення особистості до праці, подій, інших людей, до самої себе. За якістю переживань відрізняють одні емоції і почуття від інших, наприклад радість від гніву, сорому, обурення, любові тощо.

Згідно з І. П. Павловим, однією з фізіологічних підвалин почуттів є динамічні стереотипи, тобто утворені за життя системи тимчасових нервових зв’язків. «Тут виникають почуття важкості та легкості, бадьорості та стомленості, задоволення і прикрості, радості, торжества і відчаю тощо. Мені здасться, що часто такі почуття при зміні звичайного способу життя, при припиненні звичайних занять, при втраті близьких людей… мають своє фізіологічне підґрунтя значною мірою в зміні, в порушенні старого динамічного стереотипу й у складності становлення нового» (І. П. Павлов).
У виникненні та перебігу почуттів велику роль відіграє друга сигнальна система в її взаємодії з першою. Слово змінює наші настрої, викликає захоплення, глибокі переживання. Найкращим прикладом цього є почуття, що викликаються поетичними творами. Усвідомлюючи ситуацію, що викликає певні почуття та самі почуття, ми можемо зменшити силу переживання, стримувати, регулювати їх, але зовнішнє вираження емоцій, внутрішній емоційний і почуттєвий стан при цьому зберігаються.

В емоційній сфері людини особливе місце посідають вищі почуття. Особливе місце вищим почуттям відводиться у художній творчості. Багато авторів приділяють чималу увагу їхньому висвітленню тощо. Вони являють собою відображення переживань ставлення до явищ соціальної дійсності. За змістом вищі почуття поділяють на моральні, естетичні, інтелектуальні та праксичні почуття. Рівень духовного розвитку людини оцінюють за тим, якою мірою їй властиві ці почуття. У вищих почуттях яскраво виявляються їхні інтелектуальні, емоційні та вольові компоненти. Вищі почуття є не лише особистим переживанням, а й засобом виховного впливу на інших.

Існують різні характеристики емоцій.

 • За значущістю переживання для людини емоції поділяються на позитивні та негативні.
 • За характером впливу на організм — стенічні, які активізують організм, підвищують настрій, посилюють працездатність, та астенічні, котрі пригнічують, знижують його працездатність.
 • За можливістю регулювання — ті, що піддаються регулюванню, та ті які не піддаються регулятивному впливові.
 • За характером перебігу — уповільнені та вибухові.
 • За структурою — однорідні (прості) і складні.
 • За ступенем значущості — локальні, пов’язані з безпосереднім переживанням певної життєвої події, та фундаментальні, що зумовлені переживанням життєво важливих подій.
 • За виконуваними функціями — оцінювальні, гальмівні, активізуючі тощо.

Моральні почуття — це почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себе. Їхнім джерелом є спільне життя людей, їхні взаємини, боротьба за досягнення суспільних цілей. Моральні почуття людини сформувались у суспільно-історичному житті людей, в процесі їхнього спілкування і стали важливим засобом оцінки вчинків і поведінки, регулювання взаємин особистості.

Естетичні почуття — це чуття краси в явищах природи, в праці, в гармонії барв, звуків, рухів і форм. Гармонійна злагодженість в об’єктах цілого та частин, ритм, консонанс, симетрія- викликають почуття приємного, насолоду, яка глибоко переживається та вшляхетнює душу. Ці почуття викликають твори мистецтва. Не тільки в мисленні, а й почуттями людина утверджує себе в предметному світі.

Залежно від рівня загальної та мистецької культури люди по різному відгукуються на красу. Одні глибоко переживають гармонійно виражені ритм і риму, переходи та взаємопереходи між кольорами, звуками, формами та рухами, інші не відчувають цієї гармонії й захоплюються грубими, різкими звуками, безладними рухами, випадковими поєднаннями кольорів.

Естетичні почуття тісно пов’язані з моральними почуттями. Вони вшляхетнюють особистість, надихають її високими прагненнями, утримують від негативних вчинків. Отже, естетичні почуття є істотними чинниками у формуванні морального обличчя людини.

Вищі рівні розвитку естетичного почуття виявляються в почуттях високого, піднесеного, трагічного, комічного, гумору. Ці різновиди естетичних почуттів органічно пов’язані з моральними почуттями і є важливим засобом їхнього формування.

Праксичні почуття — це переживання людиною свого ставлення до діяльності. Людина відгукується на різні види діяльності — трудову, навчальну, спортивну. Це виявляється в захопленні, в задоволенні діяльністю, в творчому підході, в радості від успіхів або в незадоволенні, в байдужому ставленні до неї. Праксичні почуття виникають у діяльності. Яскраве уявлення про зміст і форми діяльності, її процес і результат, громадську цінність — головна передумова виникнення й розвитку праксичних почуттів.

Праксичні почуття розвиваються або згасають залежно від організації та умов діяльності. Вони особливо успішно розвиваються і стають стійкими тоді, коли діяльність імпонує інтересам, нахилам і здібностям людини, коли в діяльності виявляються елементи творчості, розвиваються перспективи її розвитку.

Праксичні почуття стають багатшими, якщо поєднуються з моральними почуттями. Праця як справа честі, гуманістичне ставлення до діяльності роблять праксичні почуття важливим чинником боротьби за високу продуктивність та якість праці.

Інтелектуальні почуття являють собою емоційний відгомін ставлення особистості до пізнавальної діяльності в широкому розумінні. Ці почуття виявляються в допитливості, чутті нового, здивуванні, упевненості або сумніві. Інтелектуальні почуття яскраво виявляються в пізнавальних інтересах, любові до знань, навчальних і наукових уподобаннях.

Пізнавальні почуття залежно від умов життя, навчання та виховання мають різні рівні свого розвитку. Такими його рівнями є цікавість, допитливість, цілеспрямований, стійкий інтерес до певної галузі знань, захоплення пізнавальною діяльністю. Пізнавальні почуття своїм механізмом мають природжений орієнтувальний рефлекс, але його зміст цілком залежить від навчання, виховання, навколишньої дійсності умов життя.

 • Джеймс Древер. Словник психології — A Dictionary of Psychology by James Drever. Middlesex: Penguin Reference Books, 1952 — 1966.
 • Изард К. Эмоции человека: Пер. с анг. — М.: Изд. Моск. Ун-та, 1980. — С. 440. И 10508-138
 • Психологія / За ред. Г. С. Костюка. — Київ: Радянська школа, 1988.
 • Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1987. І
 • Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.
 • Якобсон П. М. Психология чувств. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.
 • Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Головна ред. УРЕ, 1986.

Поняття про почуття, емоції та їх види. Емоційні стани. Виділяють три пари найбільш простих емоційних переживань. Почуття та емоції

Взаємодіючи з навколишнім світом, людина певним чином ставиться до нього, відчуває якісь почуття до того, що згадує, уявляє, про що думає.

Переживання людиною свого ставлення до того, що він робить або пізнає, до інших людей, до самого себе, називають почуттями і емоціями.

Почуття і емоції — взаємопов’язані, але різні явища емоційної сфери особистості. Емоціями вважають більш просте, безпосереднє переживання в даний момент, пов’язаний із задоволенням або незадоволенням потреб. Проявляючись як реакції на предмети навколишнього обстановки, емоції пов’язані з початковими враженнями. Перше враження від чого-небудь носить суто емоційний характер, є безпосередньою реакцією (страх, гнів, радість) на якісь зовнішні його особливості.

Почуття — це більш складне, ніж емоції, постійне, стале ставлення особистості до того, що вона пізнає і робить, до об’єкту своїх потреб. Почуття характеризуються стійкістю, тривалістю, що вимірюється місяцями і роками життя їх суб’єкта. Складність почуття проявляється в тому, що воно включає в себе цілу гаму емоцій і часто важко для словесного опису. Почуття визначає динаміку і зміст емоцій, мають ситуативний характер. Нерідко емоцією називають тільки конкретну форму протікання переживає почуття. Так, наприклад, почуття любові проявляється в емоціях радості за успіхи коханої людини, засмучені при невдачі, гордості за нього.

Почуття властиві лише людині, вони соціально обумовлені і являють собою вищий продукт культурно-емоційного розвитку людини. Почуття обов’язку, власної гідності, сором, гордість — виключно людські почуття. Емоції, пов’язані із задоволенням фізіологічних потреб, є й у тварин, але у людини навіть ці емоції несуть на собі печатку суспільного розвитку. Всі емоційні прояви людини регулюються соціальними нормами. Людина нерідко підпорядковує фізіологічні потреби більш високим, специфічно людським духовним потребам.

Джерелами емоцій і почуттів є, з одного сторони, що відображається в нашій свідомості навколишня дійсність, а з іншого — наші потреби. Ті предмети і явища, які не мають стосунку до наших потребам і інтересам, не викликають у нас помітних почуттів.

Фізіологічною основою відчуттів насамперед є процеси, що відбуваються в корі головного мозку. Кора головного мозку регулює силу і стійкість почуттів. Переживання викликають процеси порушення, які, поширюючись по корі великих півкуль, захоплюють підкіркові центри. У відділах мозку, що лежать нижче кори великих півкуль, знаходяться різні центри фізіологічної діяльності організму: дихальної, серцево-судинної, травної та секреторної. Саме тому збудження підкіркових центрів викликає посилену діяльність ряду внутрішніх органів. У зв’язку з цим переживання почуттів супроводжується зміною ритму дихання і серцевої діяльності, порушується функціонування секреторних залоз (сльози від горя, піт від хвилювання). Таким чином, при переживанні почуттів, при емоційних станах спостерігається або підвищення, або зниження інтенсивності різних сторін життєдіяльності людини. При одних емоційних станах ми відчуваємо приплив енергії, відчуваємо себе бадьорими, працездатними, за інших спостерігається занепад сил, скутість мускульних рухів.

Необхідно мати на увазі, що нерозривний зв’язок кори головного мозку і підкіркової області дозволяє людині контролювати фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі, свідомо керувати своїми почуттями.

Виділяють три пари найбільш простих емоційних переживань.

«Задоволення — незадоволення». Задоволення фізіологічних, духовних і інтелектуальних потреб людини відбивається як задоволення, а незадоволення — як незадоволення. В основі цих найпростіших емоцій лежать безумовні рефлекси. Більш складні переживання «приємного» і «неприємного» розвиваються у людини по механізму умовних рефлексів, тобто вже як почуття.

«Напруга — дозвіл». Емоція напруги пов’язана з створенням нового або ламкої старого способу життя і діяльності. Завершення цього процесу переживається як емоція дозволу (полегшення).

«Збудження — заспокоєння». Емоція збудження визначається імпульсами, що йдуть в кору головного мозку з підкірки. Розташовані тут емоційні центри активізують діяльність кори. Гальмування корою імпульсів, що йдуть з підкірки, переживається як заспокоєння.

Розрізняють також стенічні (грец. «стенос» — сила) і астенічні (грец. «астенос» — слабкість, безсилля) емоції. Стенічні емоції підвищують активність, енергію і викликають підйом, збудження, бадьорість (радість, бойове збудження, гнів, ненависть). При стенічних емоцій людині важко мовчати, важко не діяти активно. Переживаючи співчуття товаришеві, людина шукає спосіб допомогти йому. Астенічні емоції зменшують активність, енергію людини, скорочують життєдіяльність (смуток, туга, смуток, пригніченість). Астенічні емоції характеризуються пасивністю, споглядальністю, розслабляють людину. Співчуття залишається хорошим, але безплідним емоційним переживанням.

Почуття зазвичай класифікують за змістом. Прийнято виділяти такі види почуттів: моральні, інтелектуальні та естетичні.

Моральні, або моральні почуття — це почуття, в яких виявляється ставлення людини до поведінки людей і свого власного (почуття симпатії і антипатії, поваги і презирства, а також почуття товариства, боргу, совісті і патріотизму). Моральні почуття переживаються людьми у зв’язку з виконанням або порушенням прийнятих в даному суспільстві принципів моралі, які визначають, що треба вважати у взаєминах людей хорошим і поганим, справедливим і несправедливим.

Інтелектуальні почуття виникають у процесі розумової діяльності і пов’язані з пізнавальними процесами. Вони відображають і виражають ставлення людини до своїм думкам, до процесу пізнання, його успішності і неуспішності, до результатами інтелектуальної діяльності. До інтелектуальних почуттів відносять цікавість, допитливість, здивування, впевненість, невпевненість, сумнів, здивування, почуття нового.

Естетичні почуття переживаються у зв’язку з сприйняттям предметів, явищ і відносин навколишнього світу і відображають ставлення суб’єкта до різним фактам життя та їх відображення в мистецтві. В естетичних почуттях людиною переживаються краса і гармонія (або, навпаки, дисгармонія) природи, у творах мистецтва, у відносинах між людьми. Ці почуття проявляються у відповідних оцінках і переживаються як емоції естетичного насолоди, захоплення чи зневаги, огиди. Це почуття красивого і потворного, брутального; почуття величі або, навпаки, ницості, вульгарності; почуття трагічного і комічного.

Почуття розрізняються по швидкості виникнення, силі і тривалості. Так, іноді почуття виникають дуже швидко, наприклад у вигляді спалахів радості, гніву, але іноді ті ж почуття проявляються повільно («не відразу зрадів»). Існують емоційні переживання, швидкість виникнення яких визначити важко або зовсім неможливо (більшість наших настроїв). Емоційні переживання можуть відбуватися з різною силою. Сила почуттів — це насамперед сила переживання приємного або неприємного («дуже приємно», «малоприємно»). Емоційні переживання також розрізняються по тривалості (стійкості). Почуття називаються стійкими, коли виникло переживання триває протягом тривалого періоду.

Залежно від поєднання швидкості, сили і тривалості почуттів розрізняють види емоційних станів, основними з яких є настрій, пристрасть, афект, наснагу, стрес і фрустрація.

Настрій — це емоційний стан, який відрізняється слабкою або середньою силою і значною стійкістю. Те чи інше настрій може продовжуватися цілі дні, тижні, місяці. Це не спеціальне переживання з приводу якоїсь конкретної події, а «розлите» загальний стан. Настрій зазвичай «забарвлює» всі інші емоційні переживання людини, що позначається на його активності, прагнення, діях і поведінці. Зазвичай по переважному у даної людини настрою ми називаємо його веселим, життєрадісним, або, навпаки, сумним, апатичним. Такого роду переважаючий настрій є рисою характеру. Причиною певного настрої може бути будь-яка значуща подія в особистій чи громадській життя, стан нервової системи людини і загальний стан його здоров’я.

Пристрасть теж є тривалим і стійким емоційним станом. Але, на відміну від настрої, пристрасть характеризується сильним емоційним напруженням. Пристрасть виникає при сильному прагненні до певних дій, до досягнення якої-небудь мети і допомагає цьому досягненню. Позитивні пристрасті служать стимулом до великої творчої діяльності людини. Пристрасть — це тривале, стійке і глибоке почуття, яке стало характеристикою особистості.

Афектами називаються надзвичайно сильні, швидко виникають та бурхливо протікають короткочасні емоційні стани (афекти відчаю, люті, жаху). Дії людини при афекті відбуваються у вигляді «вибуху». Сильне емоційне збудження проявляється в бурхливих рухах, безладної мови. Іноді афект проявляється у напруженій скутості рухів, пози або мови (наприклад, це може бути розгубленість при приємне, але несподіваному звісток). Афекти негативно позначаються на діяльності людини, різко знижуючи рівень її організованості. У стані афекту у людини може спостерігатися тимчасова втрата вольового контролю за своєю поведінкою, він може здійснювати необдумані вчинки. Будь-яке почуття може переживатися в афективної формі. Афект — це вже не радість, а захват, не горе, а відчай, не страх, а жах, не гнів, а гнів. Афекти виникають при ослаблення волі і є показниками нестриманості, нездатність людини до самовладання.

Натхнення як емоційний стан проявляється в різних видах діяльності. Воно характеризується великою силою і спрямованістю до певної діяльності. Натхнення виникає в тих випадках, коли мета діяльності ясна і результати яскраво представляються, при цьому як потрібні, цінні. Натхнення часто переживається як почуття колективне, при цьому чим більше людей охоплено почуттям наснаги, тим сильніше це почуття переживається кожним людиною окремо. Особливо часто і найбільш яскраво це емоційне стан проявляється в творчій діяльності людей. Натхнення — це своєрідна мобілізація всіх кращих душевних сил людини.

Стрес (англ. stress — напруга) являє собою стан надмірно сильного і тривалого психологічного напруження, яке виникає у людини, коли його нервова система одержує емоційне перевантаження. Вперше слово «стрес» вжив канадський вчений-біолог Р. Сельє (1907-1982). Він же ввів поняття «фази стресу», виділивши стадії тривоги (мобілізації захисних сил), резистентності (пристосування до важкої ситуації) і виснаження (наслідки тривалого впливу стресу). Стрес викликається екстремальними для даної особистості умовами і переживається з великою внутрішньою напруженістю. Стрес можуть викликати небезпечні умови для життя і здоров’я, великі фізичні та розумові перевантаження, необхідність приймати швидкі й відповідальні рішення. При сильному стресі частішають серцебиття і дихання, підвищується кров’яний тиск, виникає загальна реакція збудження, виражена у тій чи іншій ступеня дезорганізації поведінки (безладні, нескоординовані рухи і жести, плутана, нерозбірлива мова), спостерігаються розгубленість, труднощі в переключенні уваги, можливі помилки сприйняття, пам’яті, мислення. Стрес дезорганізує діяльність людини, порушує нормальний хід його поведінки. Часті і тривалі стреси роблять негативний вплив на фізичне і психічне здоров’я людини. Однак при слабкому стресі з’являються загальна фізична зібраність, активізація діяльності, ясність і чіткість думки, кмітливість.

Фрустрація — це психологічний стан дезорганізації свідомості і діяльності особистості, викликаний об’єктивно непереборними (або суб’єктивно так зрозумілими і пережитим) перешкодами на шляху до бажаної мети. Це внутрішній конфлікт між спрямованістю особистості і об’єктивними можливостями, з якими особа не згодна. Фрустрація проявляється тоді, коли ступінь невдоволення вищий від того, що людина може винести, тобто вище порогу фрустрації. У стані фрустрації людина відчуває особливо сильне нервово-психічне потрясіння. Воно може проявлятися як крайня досада, озлобленість, пригніченість, повна байдужість до оточення, необмежене самобичування.

 

ПОЧУТТЯ – Академічний тлумачний словник української мови

ПОЧУТТЯ́, я, сер.

1. Психічні й фізичні відчуття
людини. Виникнення рис характеру дитини залежить
від багатьох обставин її життя, але певне значення
мають і почуття (Хлібороб України, 3, 1969, 36);
Експериментатор владний і над такими почуттями, як
голод (Наука і життя, 12, 1965, 23).

2. Здатність відчувати, сприймати навколишнє
середовище. Припустімо, що кожна істота тому
почуває. Що її первісні частки наділено всі почуттями
(Микола Зеров, Вибр., 1966, 187); Цілком можливо припустити,
що тварини мають особливе почуття — почуття
погоди, яке невідоме людям (Народні прикмети і завбачення погоди, 1956,
31); Річенко не поворухнувся; він сидів як
приголомшений, і видко було, що почуття його всі притуплені
(Гнат Хоткевич, I, 1966, 60);  * Образно. Розбуди почуття,
Що в тобі, може, спить (Володимир Самійленко, I, 1958, 65).

♦ Шосте почуття — здатність людини добре
орієнтуватися в обставинах, інтуїтивно приймати правильні
рішення. Дядюшка угадував дорогу шостим почуттям,
якого не існує у звичайних людей (Іван Микитенко, II, 1957, 389).

3. із спол. що, мов, немов, ніби і т. ін.
Стан людини, який викликається почуттєвим досвідом.
Таке почуття нараз обхопило Марусяка, мов.. йде
відкись [звідкись] здалека (Гнат Хоткевич, II, 1966, 250); У
Данила було таке почуття, ніби він готується до наступу
і, даючи поради, враховує всі деталі майбутньої
сутички (Олександр Копиленко, Лейтенанти, 1947, 129); Почуття, що
поблизу є людина, яка страждає, перемогло страх (Григорій Тютюнник, Вир,
1964, 381);
//  Правильне або хибне усвідомлення
людиною свого значення, ролі в суспільстві і т. ін.
З почуттям власної вищості.. пан писар округлим рухом
звернувсь плечима до громади (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 195);
Треба всемірно зміцнювати у людей почуття хазяїна
підприємства (Комуніст України, 8, 1966, 8);
//  Здатність людини
сприймати й усвідомлювати естетичні цінності. Він..
відчував, що до нього поступово повертається і чітка
твердість ліній, і почуття колориту (Зінаїда Тулуб, В степу..,
1964, 253); Коли ми опиняємося в музеях або
заглиблюємося в томи історії мистецтв, то ще раз
переконуємося, наскільки було розвинене почуття краси у наших
далеких предків (Мистецтво, 1, 1963, 28);
//  Здатність людини
вміло використовувати властивості чого-небудь. Таке
почуття матеріалу досягається тільки довголітньою
роботою (Вадим Собко, Біле полум’я, 1952, 175).

 Естетичне почуття — емоційна реакція людини на
естетичні цінності; Національні почуття — вияви
любові й поваги до свого народу, до його культурних
надбань. Виступаючи проти націоналізму і національного
егоїзму, комуністи разом з тим завжди якнайуважніше
ставляться до національних почуттів мас (Програма
КПРС, 1961, 21); Патріотичні почуття — любов до
Батьківщини, відповідальність за її долю і готовність
служити її інтересам. Високі патріотичні почуття
сповнюють серця будівників комуністичного суспільства
(Радянська Україна, 26.III 1950, 4); Почуття відповідальності —
глибоке усвідомлення свого обов’язку перед
суспільством, людством, розуміння суті й значення своїх
учинків, своєї діяльності. Високе почуття відповідальності
за загальну справу, властиве радянським людям з перших
днів перемоги соціалістичної революції, дедалі більше
розвивається (Комуніст України, 9, 1967, 60); Почуття
інтернаціоналізму — вияв глибокого усвідомлення
міжнародної солідарності трудящих світу в боротьбі за
перемогу соціалістичної революції і побудову комунізму.
Нашій молоді притаманне високе почуття
інтернаціоналізму, пролетарської солідарності (Комуніст України, 10,
1968, 11).

♦ Почуття ліктя див. лікоть; Почуття міри див.
міра.

4. Емоції, що супроводжують оцінку певних суспільних
подій, явищ. Тут, може, говорить більш почуття,
ніж теоретичний розум (Леся Українка, V, 1956, 99); Розум
і почуття людини невіддільні одне від одного (Комуніст України,
6, 1967, 68);
//  Вияв схвильованості, душевного
піднесення. Надаремне молоденький, чорнявий піп.. вкладав..
так багато почуття у свої вигуки:.. парафіян цікавило
зовсім не те (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 276); Він пробував
співати,.. але співав недовго й без почуття (Юрій Яновський, II,
1958, 234); Роман прощається з учителем, з почуттям
тисне йому руку (Михайло Стельмах, I, 1962, 255);
//  чого.
Емоції, викликані певними душевними переживаннями.
Ся нещасна руїна в попівській рясі збуджувала радше
почуття жалю (Іван Франко, VII, 1951, 16); Пішов додому
Чіпка,.. поніс у серці гірке почуття ненависті (Панас Мирний,
I, 1949, 148); Його охопило почуття палючого сорому
(Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 162);
//  Емоційна настроєність.
Одягався [Доря] поспішно, з почуттям свята (Михайло Коцюбинський,
II, 1955, 374); Вже зникло те почуття тихого
відпочинку, що було в першу зиму по приїзді Зоні (Леся Українка,
III, 1952, 656); Зараз же його охопило ділове почуття
(Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 329);
//  Інтуїтивне розуміння,
сприйняття, передчуття чого-небудь. Чули те і тюремщики —
і якісь лихі почуття закрадалися у потайники їх серця
(Панас Мирний, I, 1954, 343); Сторожко ступає по стежці
Вутанька. Почуття небезпеки, неясної якоїсь
тривоги ні на мить не покидає її (Олесь Гончар, II, 1959,
257).

 Жити одним почуттям — мати спільні інтереси,
бажання, прагнення. Він мій земляк і мій сучасник,
Ми все навпіл ділили з ним. І він ровесник мій, і, власне,
Жили ми почуттям одним (Любомир Дмитерко, Вітчизна, 1948,
146); Почуття гумору — здатність людини бачити
смішне у певних життєвих ситуаціях і вміти його
передавати. — Я ціную, товаришу Рясний, наявне в тобі
почуття гумору (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 114); Стефаник
у своїх спогадах відзначав великі здібності Мартовича,
його надзвичайно сильне почуття гумору і дар
оповідача (Історія української літератури, I, 1954, 685).

♦ Грати на почуттях — використовувати з
корисливою метою певні почуття людини. Буржуазія завжди
користувалася зброєю націоналізму проти робітничого
руху і не пропускала жодної нагоди, щоб грати на
національних почуттях мас (Шамота, Талант і народ, 1958, 74); Давати
(дати) волю почуттю (почуттям) — виявляти
нестриманість, робити щось під впливом настрою. Тут я дав
волю своєму почуттю, я говорив, що хочу жити
роботою партійною (Леся Українка, III, 1952, 693); Бувало,
підпивши, Свирид похитає головою, стукне кулаком по
столі і дасть волю своїм почуттям (Михайло Стельмах, II, 1962,
29).

5. Любов, кохання; захоплення ким-небудь. Зів’яло
з часом та почало гаснути в серці Йоновім і почуття
до Гашіци (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 245); Мабуть, вона могла б
його стримати, вдержати тут силою свого почуття,
своєї любові (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 326).

Види та розвиток почуттів – Освіта.UA

Почуття — це специфічні людські, узагальнені переживання ставлення до людських потреб, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції — радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо

В якості почуття виявляється ставлення особистості до праці, подій, інших людей, до самої себе. За якістю переживань відрізняють одні емоції і почуття від інших, наприклад радість від гніву, сорому, обурення, любові тощо.

Згідно з І.П.Павловим, однією з фізіологічних підвалин почуттів є динамічні стереотипи, тобто утворені за життя системи тимчасових нервових зв’язків. «Тут виникають почуття важкості та легкості, бадьорості та стомленості, задоволення і прикрості, радості, торжества і відчаю тощо. Мені здасться, що часто такі почуття при зміні звичайного способу життя, при припиненні звичайних занять, при втраті близьких людей… мають своє фізіологічне підґрунтя значною мірою в зміні, в порушенні старого динамічного стереотипу й у складності становлення нового» (І.П.Павлов).

У виникненні та перебігу почуттів велику роль відіграє друга сигнальна система в її взаємодії з першою. Слово змінює наші настрої, викликає захоплення, глибокі переживання. Кращим показником цього є почуття, що викликаються поетичними творами. Усвідомлюючи ситуацію, що викликає певні почуття та самі почуття, ми можемо зменшити силу переживання, стримувати, регулювати їх, але зовнішнє вираження емоцій, внутрішній емоційний і почуттєвий стан при цьому зберігаються.

В емоційній сфері людини особливе місце посідають вищі почуття. Особливе місце вищим почуттям відводиться у художній творчості. Багато авторів приділяють чималу увагу на їх висвітленні і т.п. Вони являють собою відображення переживань ставлення до явищ соціальної дійсності. За змістом вищі почуття поділяють на моральні, естетичні, інтелектуальні та практичні почуття. Рівень духовного розвитку людини оцінюють за тим, якою мірою їй властиві ці почуття. У вищих почуттях яскраво виявляються їх інтелектуальні, емоційні та вольові компоненти. Вищі почуття є не лише особистим переживанням, а й засобом виховного впливу на інших.

Моральні почуття — це почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себе. Їх джерелом є спільне життя людей, їх взаємини, боротьба за досягнення суспільних цілей. Моральні почуття людини сформувались у суспільно-історичному житті людей, в процесі їх спілкування і стали важливим засобом оцінки вчинків і поведінки, регулювання взаємин особистості.

Естетичні почуття — це чуття краси в явищах природи, в праці, в гармонії барв, звуків, рухів і форм. Гармонійна злагодженість в об’єктах цілого та частин, ритм, консонанс, симетрія викликають почуття приємного, насолоду, яка глибоко переживається та вшляхетнює душу. Ці почуття викликають твори мистецтва. Не тільки в мисленні, а й почуттями людина утверджує себе в предметному світі.

Залежно від рівня загальної та мистецької культури люди по різному відгукуються на красу. Одні глибоко переживають гармонійно виражені ритм і риму, переходи та взаємні переходи між кольорами, звуками, формами та рухами, інші не відчувають цієї гармонії й захоплюються грубими, різкими звуками, безладними рухами, випадковими поєднаннями кольорів.

Естетичні почуття тісно пов’язані з моральними почуттями. Вони вшляхетнюють особистість, надихають її високими прагненнями, утримують від негативних вчинків. Отже, естетичні почуття є істотними чинниками у формуванні моральною обличчя людини.

     

Вищі рівні розвитку естетичного почуття виявляються в почуттях високого, піднесеного, трагічного, комічного, гумору. Ці різновиди естетичних почуттів органічно пов’язані з моральними почуттями і є важливим засобом їх формування.

Праксичні почуття — це переживання людиною свого ставлення до діяльності. Людина відгукується на різні види діяльності — трудову, навчальну, спортивну. Це виявляється в захопленні, в задоволенні діяльністю, в творчому підході, в радості від успіхів або в незадоволенні, в байдужому ставленні до неї. Праксичні почуття виникають у діяльності. Яскраве уявлення про зміст і форми діяльності, її процес і результат, громадську цінність — головна передумова виникнення й розвитку праксичних почуттів.

Праксичні почуття розвиваються або згасають залежно від організації та умов діяльності. Вони особливо успішно розвиваються і стають стійкими тоді, коли діяльність імпонує інтересам, нахилам і здібностям людини, коли в діяльності виявляються елементи творчості, розвиваються перспективи її розвитку.

Праксичні почуття стають багатшими, якщо поєднуються з моральними почуттями. Праця як справа честі, гуманістичне ставлення до діяльності роблять праксичні почуття важливим чинником боротьби за високу продуктивність та якість праці.

Інтелектуальні почуття являють собою емоційний відгомін ставлення особистості до пізнавальної діяльності в широкому розумінні. Ці почуття виявляються в допитливості, чутті нового, здивуванні, упевненості або сумніві. Інтелектуальні почуття яскраво виявляються в пізнавальних інтересах, любові до знань, навчальних і наукових уподобаннях.

Пізнавальні почуття залежно від умов життя, навчання та виховання мають різні рівні свого розвитку. Такими його рівнями є цікавість, допитливість, цілеспрямований, стійкий інтерес до певної галузі знань, захоплення пізнавальною діяльністю. Пізнавальні почуття своїм механізмом мають природжений орієнтувальний рефлекс, але його зміст цілком залежить від навчання, виховання, навколишньої дійсності умов життя.


27.09.2010

почуття — Вікісловник

Морфологічні та синтаксичні властивості[ред.]

відмінок однина множина
Н. почуття́ почуття́
Р. почуття́ почутті́в
Д. почуттю́ почуття́м
З. почуття́ почуття́
Ор. почуття́м почуття́ми
М. почутті́
почуттю́
почуття́х
Кл. почуття́* почуття́*

по-чут-тя́

Іменник середнього роду, відмінювання 6b.

Префікс: по-; корінь: -чут-; суфікс: ; закінчення: .

Вимова[ред.]

Семантичні властивості[ред.]

Значення[ред.]
 1. психічні й фізичні відчуття людини. [≈ 1][≠ 1][▲ 1][▼ 1] ◆ Душі проноситься шторм почуттів, Думок та сумнівів, що раніше були нею придушені. Vido-vistychne pravoslavʹi͡a Rusi-Ukraïny: zbirka Andreĭ Ivanovich Kondratʹev — 2003
 2. здатність відчувати, сприймати навколишнє середовище. [≈ 2][≠ 2][▲ 2][▼ 2]
 3. із спол. що, мов, немов, ніби і т. ін. стан людини, який викликається почуттєвим досвідом. [≈ 3][≠ 3][▲ 3][▼ 3]
 4. правильне або хибне усвідомлення людиною свого значення, ролі в суспільстві і т. ін. [≈ 4][≠ 4][▲ 4][▼ 4]
 5. здатність людини сприймати й усвідомлювати естетичні цінності. [≈ 5][≠ 5][▲ 5][▼ 5]
 6. здатність людини вміло використовувати властивості чого-небудь. [≈ 6][≠ 6][▲ 6][▼ 6]
 7. емоції, що супроводжують оцінку певних суспільних подій, явищ. [≈ 7][≠ 7][▲ 7][▼ 7]
 8. вияв схвильованості, душевного піднесення. [≈ 8][≠ 8][▲ 8][▼ 8]
 9. чого. емоції, викликані певними душевними переживаннями. [≈ 9][≠ 9][▲ 9][▼ 9]
 10. емоційна настроєність. [≈ 10][≠ 10][▲ 10][▼ 10]
 11. інтуїтивне розуміння, сприйняття, передчуття чого-небудь. [≈ 11][≠ 11][▲ 11][▼ 11]
 12. любов, кохання; захоплення ким-небудь. [≈ 12][≠ 12][▲ 12][▼ 12]
Синоніми
Антоніми
Гіпероніми
Гіпоніми

Усталені та термінологічні словосполучення, фразеологізми[ред.]

◆ Шосте почуття — здатність людини добре орієнтуватися в обставинах, інтуїтивно приймати правильні рішення.
◆ Естетичне почуття.
◆ Почуття відповідальності.
◆ Почуття гумору.

Колокації[ред.]
Прислів’я та приказки[ред.]

Споріднені слова[ред.]

Етимологія[ред.]

Від ??

Переклад[ред.]

психічні й фізичні відчуття людини

здатність відчувати, сприймати навколишнє середовище

стан людини, який викликається почуттєвим досвідом

правильне або хибне усвідомлення людиною свого значення, ролі в суспільстві і т. ін.

здатність людини сприймати й усвідомлювати естетичні цінності

здатність людини вміло використовувати властивості чого-небудь

емоції, що супроводжують оцінку певних суспільних подій, явищ

вияв схвильованості, душевного піднесення

емоції, викликані певними душевними переживаннями

емоційна настроєність

інтуїтивне розуміння, сприйняття, передчуття чого-небудь

любов, кохання; захоплення ким-небудь

Джерела[ред.]

Почуття в психології — це … Види, характеристики почуттів

Почуття в психології — це одна з центральнихтим, яка викликає величезний інтерес у вчених, а також і у простих людей. Це явище супроводжує людину постійно. Тільки-но ми прокидаємося вранці, відразу ж відчуваємо ті чи інші почуття, які можуть змінюватися в залежності від різноманітних явищ. Те, що здається нам простим і буденним, насправді являє собою складну систему, яка вивчається фахівцями ось уже протягом кількох століть.

Що таке почуття

Почуття в психології — це свого роду реакція нарізні події або явища. Людське життя неможлива без них. І навіть якщо вона стає рутинною, без будь-яких яскравих переживань, то люди самі починають шукати більш гострих відчуттів, слухаючи музику, переглядаючи фільми або ж займаючись спортом, творчістю. Особливо цікавим є те, що людині для повноцінного існування потрібні не тільки позитивні, але також і негативні почуття, пов’язані зі злістю, образою або душевними стражданнями.

Види почуттів в психології

Оскільки почуття людини не можуть бутиоднаковими у всіх обставинах, то цілком логічно, що вони мають свою класифікацію. Це має на увазі підрозділ відповідно до обставин або умовами, в яких вони виникають. Так, види почуттів в психології можуть бути наступними:

 • Вищі почуття — це все, що пов’язано з соціумом. Тут мається на увазі відношення до оточуючих людей, колективу, а також державі та суспільству в цілому. Можна сказати, що дані прояви найбільш стабільні, так як на протязі життя вони практично не змінюються. До цього розряду варто віднести також і ті почуття, які пов’язані з закоханістю, симпатіями і антипатіями по відношенню до інших людей.
 • Моральні почуття, синонімом яких можнаназвати совість, також регулюють взаємовідносини між людьми. Керуючись ними, людина визначає свою поведінку по відношенню до оточуючих. Також моральність і мораль багато в чому впливають на вчинки і життєву позицію тієї чи іншої особистості.
 • Невід’ємною частиною життя людини можна вважатипрактичні почуття. Вони мають відношення до трудової активності, яка супроводжує людей протягом усього їхнього життя. Тут мається на увазі не тільки ставлення до роботи, але також і реакція на її позитивні чи негативні результати. Почуття обов’язку — це одне з основних понять в даному розряді, яке можна вважати головним стимулом до робочої активності.
 • Інтелектуальні почуття проявляються у людинивже з самого моменту його народження. Вони пов’язані з безперервним прагненням пізнавати щось нове, аналізувати, зіставляти і робити висновки. З плином часу, в силу дорослішання людини, вони знаходять більш високі форми і прояви.
 • Естетичні почуття — це здатність людиниформувати правильні уявлення про прекрасне, реагуючи на природу або ж твори мистецтва. З цим явищем ми зустрічаємося щодня, оцінюючи свою зовнішність і оточуючих, стикаючись з чимось гарним і потворним, елегантним і позбавленим смаку і так далі.

Емоції в психології

Говорячи про таке явище, як емоції, багато людей,в силу нестачі знань, порівнюють їх з почуттями. Але це не зовсім справедливо. Емоції в психології — це реакція (а саме — зовнішній прояв) на ті чи інші явища, події або дія подразників. Це свого роду одна зі складових такого поняття, як почуття. Емоції виражають зовні те, що людина переживає глибоко всередині себе.

Емоційний процес супроводжується такими проявами, як:

 • Інтерес до будь-яких явищ або фактів.
 • Радість від позитивних подій.
 • Подив, яке не можна віднести ні до позитивних, ні до негативних емоцій, оскільки воно не дає чіткого визначення ставлення до тих чи інших фактів.
 • Страждання відображає внутрішній стан, викликане негативними подіями.
 • Злість може виникати як по відношенню до конкретної людини, так і до групи осіб (в деяких випадках може перерости в презирство).
 • Відраза — це негативна емоція, яка може виникати як до живим або неживим предметам, так і до деяких обставинах.
 • Страх з’являється у людини в тому випадку, коливиникає загроза його безпеці (також це може бути пов’язано з порушенням звичного життєвого укладу, переходом в нові, незвичні обставини).
 • Сором виникає тоді, коли людина боїться реакції оточуючих на свою поведінку.

Якщо виразити співвідношення між досліджуваними поняттями більш точно, то можна сказати, що почуття — це емоційний процес.

характеристика почуттів

Почуття в психології — це явища, які мають на увазі наявність ряду характеристик:

 • Валентність — це одна з головних ха

Естетичні почуття | Естетика у сучасному світі

ВСТУП.
В емоційній сфері людської життєдіяльності важливе місце посідають почуття — зокрема вищі. Навіть у художній творчості різні відомі автори ставлять вищі почуття на важливий щабель. Вони відображають переживання людини, ставлення до явищ соціальної діяльності.

Саме рівень духовного розвитку визначається за тим, якою мірою їй властиві певні почуття. Вищу почуття є й особистими переживаннями людини, й впливом на інших людей своїми емоціями, почуттями, переживаннями.

Є різні характеристики емоцій:

За переживанням поділяються на негативні й позитивні;
Впливові на певний організм називаються сценічні та астенічні;
Ті, які піддаються регулюванню і ті які не піддаються;
За перебігом – уповільнені та вибухові;
Прості та складні – за структурою;
За значущістю – локальні та фундаментальні;
Гальмівні, оцінювані та активізуючі – за функціями.

ПОЧУТТЯ

Взагалі, що я можу сказати про почуття?
На мою думку, Почуття – людські, узагальнені та специфічні, переживання чи ставлення до людських потреб, задоволення чи незадоволення яких може викликати певні емоції: позитивні або негативні. Цими емоціями є: радість, гордість, сум, гнів, сором і такі інші.

Почуття – це складний стан організму, що утворю якісь зміни в характері – дихання, пульсація, збудження чи хвилювання, яке показує рівні форм поведінки особи тощо. Також почуттям я можу назвати свідомістю з більшим чи меншим поєднанням різного роду відчуттів; емоційним аспектом розумового життя особи та його виявлення не так як інтелектуальний, вольовий чи діяльний аспекти життя.

Почуття з емоціями не зв’язує: вони виникають щодо чогось або когось. Наприклад: «Я боюсь ось тієї людини!» — це буде почуттям, а «Мені страшно!» — буде емоцією.

Розгляну моральні, практичні та естетичні почуття.
Моральні почуття – це почуття, що виявляють певне стійке ставлення до людини до соціальних подій, до інших людей й до себе. Основою моральних почуттів є життя людей в суспільстві, їхні почуття, відносини, взаємини, смисл буття, боротьба за досягнення цілей. Моральні почуття людини в суспільно – історичному житті людей й у процесі їх спілкування є сформульованими. Вони вже стали важливими засобами оцінювання поведінки та вчинків, урегулювання взаємин особистості.

Практичні почуття – це є певні переживання людиною свого особистого ставлення до діяльності. Людина має різна види діяльності: навчальна, трудова, спортивна тощо. Це показується у захопленнях особи, в її задоволенні роботою, творчому підході, в радості стосовно успіхів або в незадоволенні тощо. Саме праксичні почуття виникають в діяльності.

Ці почуття можуть розвиватися або згасати залежно від організації та умов діяльності. Вони успішно розвиваються коли сама діяльність імпонує навичкам, нахилам та здібностям особи. На мою думку, сковорода писав, щодо ідеї « сродної праці», саме про те, щоб людина зверталась до своїх праксичних почуттів для того щоб її діяльність було її душевним задоволенням.

Естетичні доволі зв’язані з моральними почуттями. Вони є реакцією на прекрасне.

ЕСТЕТИЧНІ ПОЧУТТЯ

Роль почуттів в естетичній свідомості, визначається зв’язком взаємодії людини та навколишнього середовища, витягаючи з нього якусь небайдужість до предметів й також концентруючи інші духовні здатності. Вища рівні саме розвитку естетичного почуття виявляються в почуттях чогось піднесеного, високого, трагічного, комічного. Ці всі різновиди естетичних почуттів певною мірою пов’язані з моральними почуттями і є важливим засобом їх формування.

Естетичні почуття – дуже складна духовна структура. Естетичні почуття є неначе своєрідні переживання людини виникають при сприйнятті специфічних об’єктів — творів мистецтва, красивих предметів, явищ природи тощо. Вони стимулюють соціальну активність людини, надають регулюючий вплив на його поведінку і впливають на формування суспільно-політичних, естетичних, етичних та інших ідеалів особистості.

Особисто для мене важко уявити собі людину без радості, доставленої йому мистецтвом, без щастя естетичних переживань. Естетичні почуття в будні допомагають нам сприймати навколишню дійсність як близьку нам – не чужу — совою. Естетичні почуття роблять кожен день багатобарвним.

Естетичні почуття — складне психічне утворення. Вони притаманні лише людині як соціальній істот. При цьому їх соціальна природа визначається не тільки тим , що вони виникли історично, а й тим , що в онтогенезі особистості вони стають людськими лише завдяки її участі в суспільному житті.

Естетичні почуття, як і вся емоційно-чуттєва сфера людської психіки, — своєрідна форма відображення дійсності, в якій відносини об’єкта та суб’єктні суттєво відрізняються від таких же взаємин в пізнавальному відображенні реальності.

Суб’єктивні переживання особистості — це частина її власної індивідуального життя, кров і плоть її реального буття. В емоціях немає відділення об’єктивного змісту, що відображає навколишню дійсність, від внутрішніх станів суб’єкта. У них світ не виступає чимось існуючим об’єктивно, сам по собі, не мають відношення до життя суб’єкта. Почуття і емоції є тією формою психічної діяльності, в якій людина привласнює собі об’єктивний світ, робить його частиною себе, надає йому суб’єктивну значимість. І об’єктивні властивості дійсності в даному випадку не мають ніякого значення для людини.

На мою думку, за допомогою естетичних почуттів, ми відкриваємо красу світу і людини. Зв’язок естетичних почуттів з предметами, що викликають їх , настільки глибока, що деякі психологи та естетики стали стверджувати, що естетичні почуття є » вчувствованием » в предмет. Тобто ці почуття не просто породжуються відповідними об’єктами, а входять в предмет, проникають в нього з особливою інтимної любов’ю. І ця проникливість породжує власну cуть предмета та виявляє її і робить людину співавтором об’єкта.

ВИСНОВОК
Отже, в основі естетичних почуттів лежить особлива, властива людині, потреба — потреба в естетичному переживанні. У процесі історичного розвитку людського суспільства ця потреба в естетичному задоволенні отримала величезне розвиток і знайшла своє вираження у створених людиною різних видах мистецтва — музики, живопису, поезії, архітектурі, хореографії тощо.

Серед великої різноманітності естетичних почуттів можна відзначити наступні.

Почуття красивого охоплює нас, коли у своєму сприйнятті ми відображаємо об’єктивно прекрасну, реально існуючу красу явищ природи і суспільства. Ми відчуваємо це почуття при погляді на красиву квітку, тварина, ландшафт, створену руками людини машину або домашнє начиння, коли спостерігаємо вчинки людини, думаємо про чудових рисах його характеру тощо.

Краса всіх цих явищ існує об’єктивно, тобто незалежно від нашої свідомості, навіть тоді, коли ми її не сприймаємо. Вона являє собою єдність різноманіття елементів цілого явища, полягає в складному взаємовідносини усіх боків і особливостей предмета — його фарб, форми, звучання і таке інше, у своїй сукупності відображають своєрідність і справжню сутність явищ.

Основне значення при цьому має не проста наявність симетрії чи гармонії кожного з цих елементів, а відповідність виражається всіма цими елементами форми предмета його змісту. Навіть позбавлене симетричних форм обличчя людини буде сприйматися як красиве , якщо в ньому виражається характер людини, її внутрішній зміст.

Почуття красивого не підсвідомим, воно, завжди має оціночний характер. Це почуття розвивається разом з розвитком людства, має історичну суспільну, а не природну природу, в ньому відбиваються властиві тому чи іншому суспільству, в ту чи іншу історичну епоху естетичні смаки, уявлення та поняття.

Список літератури:
Гегель Г. В. Ф. Феноменологія духу. — К.: Основи, 2004.
Мовчан В. С. Естетика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2011.
Бычков В. В. Эстетика: учебник. М.: КНОРУС, 2012.
Кримський С. Б. Мистецтво – нова онтологія // Кримський С. Б. Ранкові роздуми – К., 2009.
Джола Д.М., Щербо А.Б. Теорія і методика естетичного виховання школярів. – К., 1998.

Почувствуй себя — Идиомы от The Free Dictionary

ощущается как

1. Иметь побуждение или желание что-то сделать. Где ты хочешь поужинать?

2. Чувствовать побуждение или желание что-то иметь. Я просто чувствую себя бургером с картошкой фри, ничего особенного.

3. Чувствовать, как обычно. В этом случае за «подобным» следует возвратное местоимение. Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой, после нескольких недель борьбы с этой простудой.

4. Чтобы получить определенное ощущение или осязательный опыт.Каково это — побеждать в родном городе? На ощупь кожа, но синтетика. Мне всегда было интересно, что такое невесомость.

Словарь идиом Farlex. © 2015 Farlex, Inc, все права защищены.

чувствовать себя кем-то или чем-то

чувствовать себя кем-то или чем-то; казаться кем-то или чем-то по ощущениям или прикосновениям. Кто бы это ни был, он чувствует себя Томом. Вроде мягкий и пухлый. По ощущениям эта штука похожа на резиновый шланг, а не на хот-дог.

хочется что-то делать

что-то хотеть; быть в настроении что-то делать; чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы что-то делать.Вам хочется бросить работу, чтобы что-нибудь поесть? Я чувствую, что собираюсь в отпуск.

Словарь американских идиом и фразовых глаголов Макгроу-Хилла. © 2002 McGraw-Hill Companies, Inc.

чувствую себя как

Есть склонность или желание, как в Я чувствую, что хочу выйти сегодня вечером или Вы хотите стейк на ужин ? [ Разговорный ; начало 1800-х годов]

чувствовать себя

1. Также чувствовать себя .Ощущайте себя в нормальном состоянии здоровья или настроения. Например, Я наконец-то заболел гриппом и снова чувствую себя собой или Он не знает, что случилось, но не чувствует себя . Антоним не чувствовать себя , то есть «плохо себя чувствовать». [Середина 1800-х годов] Также см. Чувство до.

2. чувствую себя новым . Также чувствую себя новым человеком . Обретите обновленное чувство благополучия, особенно после того, как что-то случилось, например, выздоровел от болезни или получил хорошие новости.Например, Операция прошла очень хорошо, и теперь он чувствует себя новым или . Я так рад этой новости, что чувствую себя новым человеком .

Словарь идиом American Heritage® Кристин Аммер. Авторское право © 2003, 1997 Траст Кристин Аммер 1992. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

чувствовать себя как-то / делать что-то

хочу иметь или делать что-то: Вы знаете, что я чувствую? Чашка хорошего чая! ♢ Я так устала, что мне хочется прямо спать.

Словарь идиом партнеров Farlex © Farlex 2017

чувствую себя

v.

1. Желать что-то делать: нам всем стало скучно, и мы хотели уйти. Я хочу заказать чашку кофе.

2. Желать чего-то: я чувствую себя чашкой кофе.

Словарь фразовых глаголов American Heritage®. Авторские права © 2005 издательской компании Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.Все права защищены.

чувствовать себя (самим собой)

Ощущать себя в нормальном состоянии здоровья или настроения: сегодня я просто не чувствую себя собой.

чувствую себя

Неформально

Чтобы иметь склонность или желание: хотелось пойти на прогулку.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.Все права защищены.

См. Также: .

feel like — англо-французский словарь WordReference.com

sth] v expr глагольное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «заканчивается».»
Principales traductions
feel like [sth] v expr глагольное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «кончить». (хочу иметь) Avoir envie de loc v + prép
Я чувствую себя чашкой чая.
J’ai envie d’une tasse de thé.
чувствую себя [sth],
чувствую, что делаю [sth]
v expr глагольное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «прийти к конец.»
(хочу сделать) Avoir envie de faire [qch] loc v verbale : groupe de mots fonctionnant come un verbe. Пример: «faire référence à»
Я чувствую, что хочу пойти поужинать сегодня вечером.
J’ai envie de sortir dîner ce soir.
чувствую как [sth] v expr глагольное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол, например, «соединить головы», «прийти к концу». неформальный (иметь ощущение) Avoir l’impression que + [indicatif] loc v + con
Я чувствую, что по моей коже бегают маленькие муравьи.
J’ai l’impression que des fourmis me courent dessus.
Avoir l’impression de (faire) [qch] loc v + prép
J’ai l’ai l’avoir des fourmis sur moi.
чувствую как [sth] v expr глагольное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «прийти к концу».» (создать ощущение) ( фигурка ) sentir⇒ vtr verbe transitif : verbe qui s’utilise avec un Complément d’objet direct (COD). Ex:» J ‘ écris une lettre «.» Elle a retrouvé son chat «.
Это действительно начало ощущаться как весна!
a start à sentir le printemps!
(кажется вероятным) on dirait que v impers verbe impersonnel : verbe qui s’utilise avec le pronom impersonnel» il «. Ex:» Il pleut. «» Il fait beau «.» Il est 4 h de l’après-midi. «
Кажется, идет дождь.
On dirait qu’il va pleuvoir.
Формирует
чувствую себя на миллион баксов v expr словесное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «подходит к концу.» США, фигуративно, сленг (чувствовать себя хорошо) ( familier ) péter la forme, péter le feu vtr verbe transitif : verbe qui s’utilise avec un Complément d’objet direct (COD ). Пример: «J ‘ écris une lettre». «Elle a retrouvé son chat».
Ah, je pète la forme aujourd’hui: j’ai envie de sauter partout !
( familier, un peu vieilli ) Avoir une pêche d’enfer loc v verbale : groupe de mots fonctionnant Com un verbe. Пример: «faire référence à»
чувствую себя v expr словесное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «прийти к конец.» (чувствую себя нормально) se sentir soi-même loc v locution verbale : groupe de mots fonctionnant com un verbe. Пример: «faire référence à»
не чувствую [sth],
не хочется делать [sth]
v expr глагольное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например , «соедините их головы», «кончатся.»
(не хочу делать) ne pas escapeir envie de (faire) [qch] loc v locution verbale : groupe de mots fonctionnantcom un verbe. Пример:» faire référence à «
Мне не хочется выходить сегодня вечером.
Je n’ai pas envie de sortir ce soir.

.

чувствую себя — Dizionario inglese-italiano WordReference

Основные переводы / Основные переводы
чувствовать себя как [sth] v expr словесное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например , «соедините их головы», «кончатся». (желаю иметь) aver voglia di [qlcs] vtr verbo транзитное или транзитное место : Verbo che richiede un complemento oggetto: « Lava la mela prima di mangiar la» — «Не mi aspettavo un successo così grande «
Я чувствую себя чашкой чая.
Ho voglia di una tazza di tè.
чувствую себя [sth],
чувствую, что делаю [sth]
v expr вербальное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «прийти к конец.»
(хочу сделать) avere voglia di fare [qlcs] vtr verbo transitivo o transitivo pronominale : Verbo che richiede un complemento oggetto: « Lava la mela prima di mangiar la» — «Нет mi aspettavo un successo così grande «
Я чувствую, что хочу пойти поужинать сегодня вечером.
Ho voglia di andare fuori a cena stasera.
чувствую как [sth] v expr глагольное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол, например, «соединить головы», «прийти к концу». неформальный (иметь ощущение) avere la sensazione di vtr verbo transitivo o transitivo pronominale : Verbo che richiede un complemento oggetto: « Lava la mela prima di mangiar la» — «Не mi aspettavo un successo così grande «
Я чувствую, как маленькие муравьи бегают по моей коже.
Ho come la sensazione che delle formiche mi corrano sulla pelle.
чувствую как [sth] v expr глагольное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол, например, «соединить головы», «прийти к концу». (дать ощущение) sembrare⇒ vtr verbo transitivo o transitivo pronominale : Verbo che richiede un complemento oggetto: « Lava la mela prima di mangiar la» — «Не mi aspettavo un successo così grande «
percepire⇒, sentire⇒ vtr verbo транзитное или транзитное место : Verbo che richiede un complemento oggetto:» Lava la mela prima di mangiar la «-» mi aspettavo un successo così grande «
dare l’impressione di vtr verbo Transitivo или транзитное место : Verbo che richiede un complemento oggetto:» Lava la melaara di la «-» Не mi aspettavo un successo così grande «
Это действительно начало fe эль как весна!
Inizia a sembrare davvero primavera!
чувствую как [sth] v expr глагольное выражение : Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «прийти к концу».« (кажется вероятным) sembrare⇒ vi verbo intransitivo : Verbo che non richiede un complemento oggetto:« Dormivo quando mi ha telefonato »-« Passate pure di qua »
Кажется, идет дождь.
Sembra che pioverà.
Составные формы / композит
чувствую себя как миллион долларов v выражение : словесное выражение Фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «кончиться».» США, образно, сленг (чувствовать себя хорошо) ( figurato ) stare da dio vi verbo intransitivo : Verbo che non richiede un complemento oggetto:» Dormivo quando mi ha telefonato «- « Passate pure di qua»
( gergale ) stare alla grande vi verbo intransitivo : Verbo che non richiede un complemento oggetto: « Dormivo quando mi ha telefonon» « Passate pure di qua»
E chi si muove! Qui sto veramente da dio!
Почувствуй себя v expr словесное выражение : Фраза со специальным значением, работающая как глагол — например, «сложите головы», «кончатся.» (чувствовать себя нормально) sentirsi sé stessi v Rifle verbo Riflessivo o intransitivo pronominale : Verbo che richiede un pronome riferito al soggetto stesso, ma non un complemento oggetto:» Pentitevi finché siete in « Ci siamo annoiati tutto il giorno» — «Не mi pettino mai avendo i capelli corti»
не чувствую себя [sth],
не чувствую, что делать [sth]
v expr устно выражение : фраза со специальным значением, функционирующая как глагол — например, «соединить головы», «заканчивается».»
(не хочу делать) non aver voglia di vtr verbo транзитное или транзитное место : Verbo che richiede un complemento oggetto:» Lava la mela prima di mangiar la «-» Не mi aspettavo un successo così grande «
Я не хочу выходить сегодня вечером.
Non ho voglia di uscire questa sera.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *